تبلیغات
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
تاریخ : سه شنبه 16 آبان 1391 | 10:12 ق.ظ | نویسنده : sadegh .

 

سلام بروارث اوصاف انبیاء      سلام بر وارث دین مصطفی

سلام دوستان سوالات براساس کتابچه ی *خطابه ی غدیر*طرح شده خواهشمند است سوالات را با دقت خوانده و پاسخ دهید

1- حادثه ی غدیر درچه  زمان ودرچه سفری تحقق یافت؟                                                                                       الف-18ذیحجه سال دهم هجرت –حجه الوداع 

ب-18ذی الحجه سال دهم هجری-حجه الوداع

ج-18ذی الحجه سال یازدهم هجری-حجه الوداع

د-18ذی الحجه سال یادهم هجری-حجه الوداع

2- روز غدیرفرشته ی وحی چه آیاتی رابرپیامبرنازل کرد؟

الف-آیه ی66سوره ی مائده          ب-آیه ی57سوره ی مائده        ج-ب-آیه ی57سوره ی مائده      د-ب-آیه ی57سوره مائده

3- بزرگترین عیداسلامی کدام است؟

الف-عید قربان       ب-عید فطر          ج-عیدغدیر        د-جمعه

4- درحدیث منزلت آمده است که:

الف-اوست (امام علی(ع)که مقامش نسبت من همان مقام هارون نسبت به موسی است جز آن که پس از من نبوتی نیست.

ب-   اوست (امام علی(ع)که مقامش نسبت من همان مقام هارون نسبت به موسی است جز آن که پس از من نبوتی نیست.

ج-اوست (امام علی(ع)که مقامش نسبت من همان مقام هارون نسبت به موسی است وپس از من رسولانی خواهند آمد.

د-مقام انسان ها برابر است.

5- شان نزول کدام آیه صدقه دادن امام علی(ع)دررکوع است؟

الف-سوره فتح آیه ی10      ب-سوره ی نساء آیه ی27          ج-سوره ی مرسلات آیه ی19             د-سوره ی مائده آیه ی 55

 

6- چرا پیامبرازجبرئیل خواست تااز خداوند بخواهد ایشان راازابلاغ ولایت امام علی(ع) معاف بدارد وکدام آیه را متضمن سخن خویش آوردند؟      

الف-ازشمار اندک متقیان و زیادی دورویان وفسادگری سرزنش گویان وحیله ی مسخره کنندگان اسلام  سوره ی فتح آیه ی11

ب-ازشمار اندک متقیان وزیادی دورویان وفسادگری سرزنش گویان وحیله ی مسخره کنندگان اسلام  سوره ی فتح آیه ی10

ج-لزوم برای ابلاغ این آیه نمی دانم    سوره ی فتح آیه ی11

د-امکان اسلام درصورت ابلاغ وبه خطر افتادن اسلام وجوددارد سوره ی ماعده آیه ی21

7- چرا پیامبرراگوش میخواندند وپاسخ قران به آنان چه بود.

الف-به دلیل این که علی(ع)بسیاری ازاوقات درکنارمن بود ومن نیزبه او توجه بسیاردارم وهمچنین به سبب دلبستگی او به من وپذیرش اواز جانب من آیه ی61 سوره ی توبه

ب- به دلیل این که علی(ع)بسیاری ازاوقات درکنارمن بود ومن نیزبه او توجه بسیاردارم وهمچنین به سبب دلبستگی او به من وپذیرش اواز جانب من آیه ی93 سوره ی آل عمران

ج-به دلیل این که فقط گوش میکرد وسخن نمی گفتند.در صورتی که مصلحت بود آیه ی53سور ه ی توبه

د- به دلیل این که بسیار از اوقات در کنارمردم می نشستند وبه آنها توجه داشتند آیه ی61 سوره ی توبه

8- بر اساس آیه ی12سوره ی یس(وکل شی احصیناه فی امام المبین) چراپیامبر امام علی (ع) را امام مبین میداند؟

الف-هیچ دانشی نیست مگر آن که آن رابه علی(ع) آموخته ام واوست امام مبین

ب--هیچ دانشی نیست مگر آن که بخشی آن رابه علی(ع)آموخته ام واوست امام مبین

ج-  وبعد از من از ذریه ی علی(ع)امامان شما هستند واوست امام مبین

د-مقام علی(ع) درعلم ودانش همانند من است واوست امام مبین

9- امامت حضرت علی (ع)ازطرف چه کسی تعیین شده وخداوند توبه ی چه کسی را نمی پذیرد؟

الف-خودپیامبر- منکروللایت          ب-بامشورت اصحاب-منکرولایت    ج-خداوند-منکر ولایت        د-خداوند-کسسانی که در غدیر حضور نداشتند

10-هر کس در خاتمیت پیامبر ورسولان الهی شک کند.............. وهرکس در مطلبی از کلام من تردید به خود را دهد...........     شک کرده است.وهرکس به یکی از امامان شک کند  ..........  وشک کننده درباره ی ما در آتش است.

الف-به همه آنچه به من نازل شده- به همان کفر جاهلیت نخست کافرگشته- به همه آنان شک نموده

ببه همان کفر جاهلیت نخست کافرگشته –درحقیقت به همه آنچه  به من نازل شده- گر خدا بخواهدهدایت می شوند.

ج- به همان کفر جاهلیت نخست کافرگشته-درحقیقت به همه آنچه  به من نازل شده- به همه آنان شک نموده.

د- به همه آنان شک نموده- درحقیقت به همه آنچه  به من نازل شده- منافق است.

11- ترجمه یآیه ی56 سوره ی زمر((حسرت وافسوس برآنچه نسبت به الله کوتاه کردم))اززبان چه کسی است.

الف –کسی که به دنبال مال دنیا است    ب- کسی که در حج الوداع  شرکت نکرده    ج- کسی که نتوانسته کاتب وحی باشد     د-  کسی که مخالف علی (ع) است.

12- منظور از((ثقل صغر)) و((ثقل)) اکبر به ترتیب چیست.

الف –زکات-نماز     ب- نهی ازمنکر وامربه معروف      ج- علی وپاکان که از نسل اویند  -قران              د- جهاد-ولایت پذیری

13- لقب(( امیر المومنین)) را می توان برای چه کسانی بکار برد.

الف- همه امامان      ب-هیچکس جز علی (ع)        ج-برای مومنان که به مقام خلوص رسیده اند              د- برای مومنین حقیقی

14- درآیه ی 3 سوره مائده عبارت ((ورضیت لکم))رضایت خداوند چه وقت حاصل میشود؟

الف –امر به معروف ونهی از منکر             ب- وجود قانون کامل ومجری عادل           ج – رعایت قانون       د- روزی حلال

15- کدام آیه در غدیر پس از انتصاب حضرت علی (ع) به مقام امامت نازل شد.

الف- آیه ی3سورهی ماعده       ب- آیه ی67سوره ی مائده        ج- آیه ی61 سوره ی مرسلات        د- آیه ی10سوره فتح

16- سوره ی حمد وعصربه ترتیب در شان چه کسی نازل شد.

الف- پیامبر-پیامبر       ب- پیامبر- مخالفان ولایت        ج- امام علی(ع)- پیامبر        د- پیامبر- امام علی(ع)

17- خداوند کدام غاصبان را لعنت کرده است.

الف –کسانی که از تکلیف الهی سر باز زدند   ب- غاصبانی که مساجد را تخریب کرده اند   ج-متجاوران به اموال مردم              د- کسانی که امامت را غاصبانه به صورت پادشاهی درآوردند

18- براساس آیه ی22 سوره ی مجادله خداوند در قلب چه کسانی ایمان نگاشته است.

الف –کسانی که به مقام شهادت  خواهند رسید       ب-گروهی که ا ز خداوند میترسند        ج-  قومی که با مخالفان خدا وپیامبرش دوستی نمیکنند اگر چه آنان  پدران یافرزندان یاخانوادشان باشند         د-کسانی که نماز به پا دارند

19- درخطبه ی غدیرپیامبر اکرم بالا ترین امر به معروف راچه معرفی میکند

الف –سخن من (پیامبر)رابفهمد وآن را به هر کس حاضر نیست برساند واو را از جانب من به پذیرش ان امرکنید واز مخالفت آن پرهیز دهید 

ب- شهادت در راه خدا                      ج-  اصلاح نفس                               د-گذشت وتواضع          

20- پیامبر اکرم راه گمراه نشدن را چه میداند.

الف-قران خواندن      ب- امام شناسی        ج-  تمسک به قران و اهل بیت     د- نماز وراز نیاز سحر گاهی          

21- منظور از ((کلمه الباقیه))  کدام است.

الف- اعمال م که درآخرت بر ما وارد میشوند    ب- اثر نیت در پاداش عمل                   ج- آنچه انسان در دنیا باقی میگذارد      د- امام علی(ع),حسن ,حسین وامامان از ذریه ی ایشان   

22- پس ازآنکه گروهی با امام علی(ع) بیعت می کردند رسول خداوند می فرمودند.

الف حمد وسپاس خدای راکه ما رابر همه اهل عالم برتری داد.

ب-  حمد وسپاس خدای راکه ما رابر همه اهل عالم برتری داد. 

ج-حمد وسپاس خدای راکه ما رابر همه اهل عالم برتری داد.

د-حمد وسپاس خدای راکه ما رابر همه اهل عالم برتری داد.      

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی-پرستاری ماماییتاریخ : دوشنبه 8 آبان 1391 | 08:35 ب.ظ | نویسنده : sadegh .

بسیج دانشجویی که برآیند آینده نگری و دوراندیشی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(رحمت الله علیه) می باشد، با گذشت حدود سه دهه از حضورش در فضای عمومی دانشگاه ها، امروز به یکی از تشکل های موثر دانشجویی تبدیل شده است. «مشخصه دانشجویی» و «رسالت انقلابی» بسیج دانشجویی، حکایت از اهمیت راهبردی و نقش بنیادین آن در حرکت به سمت «دانشگاه اسلامی» دارد.

با توجه به اهمیت این تشکل انقلابی- دانشجویی در محیط دانشگاه ها، در این یادداشت به تبیین بسیج دانشجویی و نیازها و راهبردهای آن و نیز شاخص های دانشجویی بسیجی در کلام مقام معظم رهبری می پردازیم.


ادامه مطلب
تاریخ : یکشنبه 23 مهر 1391 | 11:29 ب.ظ | نویسنده : sadegh .

با سلام خدمت تمامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ...

 

این وبلاگ به درخواست بجه های بسیج دانشجویی توسط اینجانب جواد عباس نیا یکی از اعضای این تشکل طراحی و پی ریزی شده است .

 ان شاالله در چند روز آینده مطالبی در وبلاگ قرار میگیردو سعی بر این است که وبلاگ به روز  و علمی باشد .

 

یا علی ...